Vi närmar oss nu slutet av detta år med nya utmaningar för företagen under år 2005. Kanske det mest påtagliga är de nya reglerna kring sjukskrivningar där ansvaret och kostnaderna läggs i större utsträckning på företagen. Ledordet i det nya regelverket heter rehabilitering och utgår från att företagen tar ett större ansvar för att en sjukskriven anställd kommer tillbaka till arbetet.

Många menar att detta inte löser problemen med de långtidssjukskrivna utan istället skapar grogrund för hårdare marknad för de långtidsarbetslösa att hitta hem till arbetsmarknaden. Framför allt småföretagare kommer att bli mer nogräknade och försiktiga med att nyanställa vilket inte kommer att gynna tillväxten. Vad som känns än mer oroande är att lagändringarna kommer att medföra att företagen kommer att vilja säga upp långtidssjukskrivna i större utsträckning. Detta kommer att försvåra situationen för många långtidsarbetslösa som nu kommer att hårdgranskas av arbetsgivarna.

Själv är jag rätt kluven inför detta regelverk. Att något måste göras för att minska den ”sjukt” höga andelen sjukskrivna i vårt land är rätt uppenbart. Men att övervältra detta ansvar på arbetsgivarna tror jag bara kan i viss mån fungera i storföretagen men absolut inte i det lilla företaget. Det finns dessutom en påtaglig risk för att bristande resurser hos Försäkringskassan samt snårigheten vad gäller fastställandet av sjukförsäkringsavgiften kommer att ställa till många problem hos företagen.

Försäkringskassan skall bl.a. inom 14 dagar kalla till avstämningsmöten mellan den sjukskrivne, arbetsgivaren, ansvarig läkare och Försäkringskassan där syftet är att diskutera hur den sjukskrivne skall kunna återgå till arbetet. Vidare skall Försäkringskassan fastställa sjukförsäkringsavgiften för varje månad. Denna är inte helt okomplicerad att räkna fram varför berörda företag kommer att tvingas göra extra insättningar på skattekontot för att inte bli restförda och hamna hos kronofogden som är avsevärt mycket snabbare än Försäkringskassan! Den redan arbetsmässigt hårt ansträngda Försäkringskassan kommer ha betydande svårigheter att klara av hanteringen av detta regelverk.

Vinnarna är i första hand försäkringsbolagen som genom regelförändringarna fått en ny marknad genom att kunna erbjuda företagen tjänster att lotsa företagen igenom regelverken så snart en anställd behöver långtidssjukskrivas. Vidare finns signaler om höjningar av sjukförsäkringspremierna hos försäkringsbolagen.

En annan prövning för företagarna var förändringarna i Förmånsrättslagen. I all korthet styr detta regelverk hur tillgångarna skall fördelas när ett företag försätts i konkurs. Hittills har bankerna kunnat påräkna skydd i hela tillgångsmassan men nu får de bara bevaka i 55 % av tillgångarna. För företagen har lagändringen inneburit något bättre möjligheter att få utdelning om en kund försätts i konkurs. Men möjligheterna att få nya krediter hos bankerna har försvårats och många företags krediter kan komma att omprövas beroende på att bankernas säkerheter försämrats. Bankerna har med anledning av det nya regelverket också förändrat sitt säkerhetstänkande och det blir allt vanligare med att företagarna får gå i personlig borgen för sina företags lån i banken. Bankerna arbetar nu också mer med belåning av fakturor eller leasing av industritillgångar än vad de gjort tidigare.

En avslutande glädjande förändring är slopandet av arvs- och gåvoskatten från och med nästa år. Företagarna beräknar att c:a 90.000 företag kommer att kunna leva vidare genom generationsväxling tack vare skattereformen. Förlorarna är alla skattekonsulter som kunnat ta bra betalt för att hantera en komplicerad och konfiskatorisk lagstiftning. Vidare tappar de s.k. kapitalförsäkringarna sin attraktionskraft i och med förändringarna. Men i stort är detta årets julklapp – om allt går som det skall mellan socialdemokraterna och stödpartierna.

Stockholm 2004-12-13

Peter Smedman