Så har då regeringen med stödpartiernas hjälp lagt fast den kommande budgeten. Inbesparingar tycks vara ledstjärnan för regeringen och i mångt och mycket är det nog nödvändigt att se över nationens kostnader. Besparingarna beräknas uppgå till ca 11 miljarder kronor. Trots att svensk ekonomi tycks vara i förhållandevis gott skick jämfört med många andra länder inom EU är det uppenbart att det finns många orosmoln på himlen.

Kritiken mot regeringen för dess förslag att övervältra kostnaderna för den allt ökande sjukskrivningen på företagen har debatterats intensivt. Totalt skall 4 miljarder sparas. Tvivels utan finns det starka argument för den kritik som riktats från bl.a. Svenskt Näringsliv och Företagarna mot regeringens recept att få bukt med dessa problem. Vissa menar att förslaget innebär ett första steg mot en social nedmontering av det svenska välfärdssamhället.

Utöver osäkerheten kring kostnaderna för sjukskrivningar finns givetvis oron över följderna av kriget i Irak. Ett bistrare företagarklimat i både Europa och USA kan dra ned oss i en recession trots ett gynnsamt ränteläge.

Osäkra spelregler för företagen samt en orolig omvärld skapar urusla förutsättningar för tilltron till företagandet. Det är väl därför inte så konstigt att nyföretagandet gått ned på de flesta håll i landet – det lysande undantaget är Malmö där det är tydligt vilken positiv effekt Öresundsbron fått för denna region. Oron kring nyföretagandet märks också hos Patent- och registreringsverket, som fått in 13 procent färre ansökningar om nybildning av företag under de senaste två åren. I en jämförelse gjord av Näringsdepartementet förra året visas att Sverige har få egna företagare jämfört med andra OECD-länder och att bara var fjärde företagare är kvinna.

Utöver de nu aktuella problemen sitter Sverige på en ”tickande åldringsbomb”. Under de kommande fem åren kommer ca en halv miljon anställda inom den offentliga sektorn att pensioneras och ett stort antal företag kommer att försvinna då ägarna – huvudsakligen ”fyrtiotalister” – låter pensionera sig. Oförmånliga och krångliga skatteregler kring överlåtelse av företag kommer säkert bidra till att berörda företag kommer att försvinna i samband med att dess ägare når sin pensionsålder.

I ett längre perspektiv är situationen än mer alarmerande. I den senaste prognosen från Statistiska Centralbyrån kommer Sveriges befolkning år 2050 att uppgå till ca 10 miljoner jämfört med dagens ca 9 miljoner innevånare. Det som skrämmer är dock att antalet personer i arbetsför ålder – d.v.s. intervallet 20-64 år – endast kommer att öka marginellt samtidigt som vi kommer att få ca 0,9 milj. nya pensionärer. Nästan halva befolkningsökningen kommer att ske i åldrarna över åttio år och var fjärde svensk kommer att vara äldre än 65 år.

Trots dessa orossignaler är debatten om företagandets förutsättningar inte precis intensiv vilket måste anses som förvånande. Detta mot bakgrund av att småföretagen till stor del bär upp vårt välstånd och skall garantera den kommande välfärden och sysselsättningen.

Det verkar som om regeringen och många starka fackförbund fortfarande agerar som om Sveriges näringsliv skulle domineras av storföretag. Detta är ju helt fel! Trots att bilden av vårt näringsliv borde vara känd för de flesta är det – milt uttryckt – märkligt att inget konkret görs.

Begrunda denna statistik hämtad från NUTEKs hemsida. Den bygger på SCBs register år 2000 som redovisar totalt ca 527.000 företag i vårt land.

Företag med fler än 200 anställda utgör 0,2% av det totala antalet företag i Sverige

Företag med 20-199 anställda utgör 2% av det totala antalet företag i Sverige

Företag med 5-19 anställda utgör 7% av det totala antalet företag i Sverige

Företag med 1-4 anställda utgör 21% av det totala antalet företag i Sverige

Soloföretagare utgör 70% av det totala antalet företag i Sverige

Med NUTEKs vedertagna synsätt är således 99,8% av alla våra företag små!

Min egen uppfattning är att Sverige är på väg in i en återvändsgränd om inget radikalt görs snabbt för att förbättra förutsättningarna att driva företag i vårt land.

För min egen del anser jag att regeringen bör ta till sig de åsikter som framförts från Företagarna och Svenskt Näringsliv rörande hanteringen av de ökade kostnaderna för sjukskrivningar. De kan inte övervältras på företagen på det sätt regeringen föreslår.

Skattetrycket för småföretagarna måste lättas. Så vitt jag kan förstå delar näringsminister Leif Pagrotsky denna uppfattning men han menar samtidigt att det saknas ekonomiskt utrymme för en sådan sänkning. I motsats till honom anser jag att en skattesänkning kommer att stimulera företagandet och öka statens skatteintäkter!

Reglerna kring anställningsskydd måste bli mer flexibla. Trots vissa lättnader i de s.k. turordningsreglerna för småföretagen är idag många företagare rädda att anställa fler. Vi har fortfarande en alltför hög arbetslöshet i vårt land. Bättre regler medför att fler blir anställda!

Slutligen – avskaffa arvs- och gåvoskatten i samband med generationsskiften i småföretag. Detta förslag har tidigare lagts fram av NUTEKs generaldirektör Per-Ola Eriksson, som menar att tiotusentals svenska småföretag står inför generationsväxlingar under de närmsta tio åren. Annars kommer dessa företag att försvinna!

Stockholm 2003-04-06

Peter Smedman